Tevsik Tutarına Yeni Ayar

        

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbaplarına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnaflara; tahsilât ve ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğu haddi 8.000 TL idi.

24 Aralık 2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile tahsilât ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin mevcut 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir.

Buna göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilât ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilât ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu tür tahsilât ödemelere ilişkin iş ve işlemlerin nasıl yapılacağına dair açıklamalara ve örneklere Tebliğ'de yer verilmiştir.

Şöyle ki;

Kapsam

- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilât ve ödemelerin,

- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilât ve ödemelerin,

- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilât ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda,

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının yani 7.000 TL’yi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd. Şti.’den sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’den aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilât ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

Kısım Kısım Yapılan Tahsilât ve Ödemeler

Tahsilât ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında tespit edilen 7.000 TL’yi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilât ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.

Bu tebliğde dikkat edilmesi gereken iki hususu buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz:

Tebliğin 4.1. Kapsam ve tutar alt başlıklı bölümün sonunda; “İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda,

İkinci olarak İşletmenin muhasebecisi, mali müşaviri veya yeminli mali müşaviri ile yaptığı sözleşme gereği ödeyeceği aylık tutarların yıllık toplamı 7.000 TL’yi geçmesi halinde,

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

 

MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINYayın Tarihi: 4.1.2016
Bu yayın 2142 defa okundu
Online 27 Bugün 138 Bu Ay : 13693 Bu Yıl : 93747 Toplam : 997091